Sprejeta zakonodaja September 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | September 2017

Zakon spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - nujni postopek,  Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve, ...

Sprejeta zakonodaja

Poročilo o gibanju plač za junij 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29.8.2017
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, objavljeno v Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1.9.2017
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljeno v Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15.9.2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15.9.2017
Uredba o zelenem javnem naročanju, objavljeno v Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19.9.2017
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, objavljeno v Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25.9.2017
Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV),  objavljeno v Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29.9.2017
Poročilo o gibanju plač za julij 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29.9.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29.9.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja  z dne 11.9.2017
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih z dne 29.8.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - nujni postopek z dne 27.9.2017
Nadgrajuje se določba o ugotavljanju prihodkov, ki predstavljajo zgornjo mejo za možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - zavezanec tako lahko ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih davčnih obdobjih skupno do 300.000 eurov prihodkov.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov - skrajšani postopek z dne 27.9.2017
Zakon spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - nujni postopek z dne 27.9.2017

  • Nadgrajuje se določba o ugotavljanju prihodkov, ki predstavljajo zgornjo mejo za možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - zavezanec tako lahko ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih davčnih obdobjih skupno do 300.000 eurov prihodkov.
  • Višina normiranih odhodkov omeji tudi z absolutno višino, in sicer ti ne morejo biti višji od 40.000 eurov ali ne morejo biti višji od 80.000 eurov za zavezance z vsaj eno zavarovano osebo pri zavezancu v tekočem davčnem letu za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev. Tudi tukaj se upošteva specifična ureditev za zavezance, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno g
  • S spremembo splošne olajšave se odpravlja nezveznost dodatne splošne olajšave glede na višino dohodka in s tem preprečuje možnost, da zavezanec ob povečanju bruto plače prejme nižjo neto plačo, s čimer se zasleduje cilj enake obravnave zavezancev v približno enakem položaju.
  • Povečuje se posebna osebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo status dijaka ali študenta iz sedanjih 75 % splošne olajšave na znesek splošne olajšave.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - nujni postopek z dne 27.9.2017
Spreminja se obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom  za obvezno praktično delo – REK-1a.
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu z dne 28.9.2017

Pojasnila in ostalo

Bilten javnih financ z dne 29.8.2017
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori) z dne 8.9.2017
Nova izdaja dokumenta Nadzor transfernih cen (Podrobnejši opis) z dne 7.9.2017
Aktivnosti ZPIZ-a za zagotovitev obračuna in plačila prispevkov ter vštevanje ob ... z dne 11.9.2017
Ministrstvo preoblikovalo predloge davčnih sprememb z dne 8.9.2017
Podatki za obračun plač za avgust 2017 z dne 1.9.2017
Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb z dne 28.9.2017
Bilten javnih financ z dne 29.9.2017
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost SEPTEMBER 2017  z dne 26.9.2017
Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve  z dne 22.9.2017

Od septembra 2017 je preko informacijskega sistema (IS) E-TROD omogočeno varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču. Predvidoma bo v letu 2018 omogočena elektronska izmenjava podatkov tudi za ostale okoljske dajatve.

Nova izdaja dokumenta Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam (Podrobnejši opis) z dne 21.9.2017
Navodilo o izvajanju začasnega uvoza in začasnega izvoza z zvezkom ATA, št. 26/2017  z dne 20.9.2017
Vlaganje zahtevkov s področja carin in trošarin prek portala eDavki  z dne 15.9.2017
Obrazci DOHZAP1, DOHZAP2, DOHZAP3 in DOHDRU na eDavkih z dne 19.9.2017
eVročanje pozivov za predložitev obračunov DDV-O z dne 19.9.2017
Poročanje o štipendijah z dne 27.9.2017
Nova izdaja dokumenta Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve - Podrobnejši opis z dne 18.9.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt