Sprejeta zakonodaja | Oktober 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Oktober 2016 (15.9.-17.10.)

Spreminja se lestvica dohodnine, del plače za poslovno uspešnost se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja,sSpreminja se prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave ...

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, objavljeno v  Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016. Pravilnik začne veljati 1.1.2017.
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo, objavljeno v Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016.  Uredba začne veljati 1.10.2016.
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah, objavljeno v Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016.  Pravilnik začne veljati 1.10.2016.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016.
Poročilo o gibanju plač za julij 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), objavljeno v Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), objavljeno v Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016.

Poglavitne spremembe:

  • spreminja se lestvica dohodnine (uvede se nov davčni razred med sedanjim 2. in 3. razredom, pri meji neto davčne osnovi 48.000 s stopnjo 34%, stopnja dohodnine v 4. razredu pa se zmanjša iz 41 na 39%);
  • del plače za poslovno uspešnost se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, vendar pod posebnimi pogoji (izplačilo 1 krat letno, pravica do dodatka opredeljena v aktu delodajalca, pri čemer so pogoji za pridobitev pravice določeni enotno za vse delavce ali v kolektivni pogodbi, v kateri so določeni kriteriji in merila za pridobitev);
  • spreminja se prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave s sedanjih 10.886,37 na 11.166,37 EUR;
  • dopolnitev člena, ki ureja nerezidentski status;
  • sprememba obravnave povračil stroškov za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini (pod določenimi pogoji);
  • v boniteto ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu;
  • povišuje znesek splošne oprostitve za bonitete, ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto, in sicer tako da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 eur (sedaj 13 eurov).

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami (oktober 2016)
Poročilo o gibanju plač za avgust 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016 
Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, objavljeno v Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B), objavljeno v Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N) , objavljeno v Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah - Novo gradivo - Predlog zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah - prva obravnava z dne 13.10.2016
Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017  z dne 13.10.2016
Uredba o dopolnitvah Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti - Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti  z dne 12.10.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju - Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  z dne 19.10.2016
Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije   z dne 21.10.2016
Predlog Pravilnika o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka  z dne 20.10.2016
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu   z dne 17.10.2016

Pojasnila in ostalo

Bilten javnih financ (september 2016)
S 1. oktobrom nižje trošarine za večje porabnike električne energije, do konca leta tudi znatno znižanje stroškov davčne izvršbe
Sprememba dokumenta Računi (Vprašanja in odgovori) z dne 13.10.2016
Nova izdaja dokumenta Računi (Podrobnejši opis) z dne 13.10.2016
Dohodek iz zaposlitve – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R z dne 12.10.2016
Dohodek iz dejavnosti – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R z dne 12.10.2016
Lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R z dne 12.10.2016
Nove funkcionalnosti za področje davčnih blagajn z dne 10.10.2016
Spremembe na REK obrazcih z dne 12.10.2016
Zavarovanje trošarinskih obveznosti po novem Zakonu o trošarinah - ZTro-1 in Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah  z dne 7.10.2016
Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV z dne 3.10.2016
Nova izdaja dokumenta eVročanje (Podrobnejši opis) z dne 3.10.2016
Obdavčitev obresti – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R  z dne 12.10.2016
Nov obrazec Vročanje-PE (Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje) z dne 3.10.2016
Rezidentstvo - informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R z dne 16.10.2016
Uvedba elektronskega vlaganja refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM - pogosta vprašanja in odgovori z dne 6.10.2016
Vmesnik za refundacijo nadomestil  z dne 6.10.2016
Bilten javnih financ z dne 12.10.2016
Sklepi o davčni izvršbi: eVročanje podjetnikom za izterjavo dolga njihovih zaposlenih z dne 28.10.2016
Sprememba dokumenta eVročanje: Splošno (Vprašanja in odgovori) z dne 26.10.2016
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost OKT 2016 z dne 25.10.2016
Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) z dne 21.10.2016
Spremembe pri poročanju podatkov v poljih M od 1.1.2017 dalje z dne 28.10.2016
Pooblaščenec za vročanje in storitev Lastni dokument z dne 7.11.2016
Spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških ( .. .  z dne 24.10.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt