Sprejeta zakonodaja | Marec 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Marec 2016

Sprememba vsebine, oblike in načina izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju zavezanca za davek, novi zneski pavšalnih prispevkov za leto 2016. 

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov , objavljeno v Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016. S spremenjenim pravilnikom se spreminja Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju zavezanca za davek. Sprememba začne veljati s 1.7.2016
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, objavljeno v Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016.
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, objavljeno v Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, objavljeno v Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, objavljeno v Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Popravek Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, objavljeno v Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Novi zneski pavšalnih prispevkov v letu 2016, objavljeno 23.3.2016. Sprememba veljavna s 1.4.2016. Plačevanje pavšalnih prispevkov za leto 2016: za zavarovance iz prve in desete alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi) znaša prispevek na plače za PIZ s 1.4.2016 9,71 EUR letno (tudi druge spremembe)

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog zakona o trošarinah z dne 4.4.2016

Pojasnila in ostalo

Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja z dne 1.4.2016
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost
Nova izdaja dokumenta Brošure o plačevanju prispevkov za socialno varnost z dne 23.3.2016
Sprememba dokumenta Osebno dopolnilno delo in vrednotnice z dne 14.3.2016
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju z dne 3.3.2016
Spremenjeno evidentiranje REK obrazcev z dne 16.3.2016
Obrazec DMV-O – Oddaja praznega obrazca za obračun DMV z dne 17.3.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt