Sprejeta zakonodaja Junij - Julij 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Junij - Julij 2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ...

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, objavljeno v Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16.6.2017
Poročilo o gibanju plač za april 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30.6.2017
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, objavljeno v Uradni list RS, št. 34/2017 z dne 4.7.2017
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, objavljeno v Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017
10.b člen (evidenca o dajanju embalaže v promet)

(1) Embaler, pridobitelj blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže iz prvega odstavka 25. člena te uredbe morajo za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o dajanju embalaže v promet, ki vsebuje podatke o masi embalaže, dane v promet, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.

(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje embalaže iz prvega odstavka 25. člena te uredbe, ki so zavezanci za plačilo okoljske dajatve iz predpisa, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, objavljeno v Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017
Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2017 v Uradni list RS, št. 36/2017 z dne 11.7.2017. Usklajen znesek v višini 297,53 EUR se uporablja od 1. avgusta 2017.  
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, objavljeno v Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14.7.2017 (velja za negospodarstvo)
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14.7.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - prva obravnava z dne 26.6.2017
Zakon o dajatvah za motorna vozila - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o dajatvah za motorna vozila - prva obravnava z dne 14.6.2017
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvi pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost  z dne 12.7.2017

Pojasnila in ostalo

FURS objavil Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj z dne 19.7.2017
Bilten javnih financ z dne 30.6.2017
Predlogi ukrepov na davčnem področju  z dne 22.6.2017 (npr. sprememba splošne dohodninske olajšave, sprememba upoštevanih normiranih odhodkov,…)
Nova izdaja dokumenta Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (Vprašanja in odgovori) z dne 17.7.2017
Sprememba dokumenta Davčna obravnava štipendij (Vprašanja in odgovori) z dne 29.6.2017
Nova izdaja dokumenta Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017 (Podrobnejši opis)  z dne 14.6.2017
Digitalna potrdila Halcom izdana po 1.7.2017 so sedaj podprta. Z dne 18.7.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt