Sprejeta zakonodaja oktober 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Oktober 2017

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - skrajšani postopek, ...

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, objavljeno v Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13.10.2017
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1, objavljeno v Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13.10.2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20.10.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A), objavljeno v Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27.10.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27.10.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), objavljeno v Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27.10.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja  z dne 30.10.2017
V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo plačila vajencem za obvezno praktično delo do višine, ki jo določi vlada. Če delodajalec izplačuje navedena plačila, ki so višja od zneskov, ki jih določi vlada, se znesek teh plačil v delu, ki presega določene neobdavčene zneske, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
ZVaj v četrtem odstavku 20. člena določa najnižje mesečne zneske vajeniške nagrade (250 evrov za prvi letnik, 300 evrov za drugi letnik in 400 evrov za tretji letnik), zato se v predlogu Uredbe o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja spreminjajo zneski plačil vajencem za obvezno praktično delo, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Predlog zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - nujni postopek  z dne 26.10.2017
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju - prva obravnava z dne 17.10.2017
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - skrajšani postopek  z dne 16.10.2017
Predlog spreminja možnosti koriščenje očetovskega dopusta.
Predlog Zakona o motornih vozilih - prva obravnava z dne 2.10.2017

Pojasnila in ostalo

Nova izdaja dokumenta eVročanje (Podrobnejši opis)  z dne 27.10.2017
Nova izdaja dokumenta Plačevanje okoljskih dajatev (Podrobnejši opis) z dne 6.10.2017
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost objavljenih v Uradnih listih RS, št. 86/16 in 50/17  z dne 2.10.2017
Sprejeta novela Zakona o inšpekciji dela z dne 18.10.2017
Sprejeta novela Zakona o urejanju trga dela z dne 18.10.2017
Novosti pri zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji z dne 30.10.2017
Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti z dne 30.10.2017
Nasvet tedna: Napoteni delavci - ZDoh-2 in dohodki iz delovnega razmerja z dne 26.10.2017
Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU z dne 19.10.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt